Política de privacitat

CONSORCI LEADER PIRINEU OCCIDENTAL i ASSOCIACIÓ MARQUES DE PASTOR, informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

I garanteix en tot moment l'íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

CONSORCI LEADER PIRINEU OCCIDENTAL

C.I.F.: P2500094D

Domicili: C/ PAU CASALS, 14 BAIXOS - 25620 - TREMP (LLEIDA)

Telefono: 973652529

Correu electrònic: [email protected]

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

CONSORCI LEADER PIRINEU OCCIDENTAL, d’acord amb l’article 37.1.a del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, ha designat un Delegat/da de Protecció de Dades (DPD). El correu electrònic de contacte és: [email protected]

__________________________________________________

ASSOCIACIÓ MARQUES DE PASTOR

C.I.F.: G25733601

Domicili: C/ ÚNIC S/N - 25510 - BERANUI (LLEIDA)

Dades registrals: Secció 1a del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya (nº46137).

Telefono: 973661787

Correu electrònic: [email protected]

En altres paraules, tant CONSORCI LEADER PIRINEU OCCIDENTAL com ASSOCIACIÓ MARQUES DE PASTOR som Corresponsables del tractament. Això vol dir que hem regulat i ens fem càrrec conjuntament de tractar i protegir les teves dades personals.


FINALITATS i base jurídica DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades facilitades per l'Usuari són utilitzats per diverses finalitats que s'enumeren a continuació:

Finalitat del tractament 
Base jurídica per al tractament
Gestionar les consultes plantejades a través dels formulari web.
Interès legítim de la societat per a atendre els requeriments d'informació a través de la web.
Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions.
Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Tramitar la sol·licitud per fer-se voluntari/a.
Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Realitzar una donació/aportació.
Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Complir amb les obligacions fiscals vigents.
Compliment d'obligacions legals que ens siguin aplicables.
Gestionar les incidències i el manteniment de la web.
Interès legítim de la Societat.


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Finalitat del tractament 
Termini de conservació
Gestionar les consultes plantejades a través dels formulari web.
Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per a atendre la teva sol·licitud o petició.
Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions.
Tractarem les teves dades fins que et donis de baixa.
Tramitar la sol·licitud per fer-se voluntari/a.
Tractarem les teves dades durant el temps en què mantinguis la condició de voluntari/a (és a dir, fins que decideixis donar-te de baixa).
Realitzar una donació/aportació.
Tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultin d'aplicació.
Complir amb les obligacions fiscals vigents.
Tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultin d'aplicació.
Gestionar les incidències i el manteniment de la web.
Tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultin d'aplicació.

 

DESTINATARIS DE LES DADES

Per a complir les finalitats indicades en la present Política de Privacitat, és necessari que donem accés a les teves dades personals a terceres parts que ens donin suport en els serveis que t'oferim (Encarregats de Tractament), a saber:

- Entitats financeres

- Proveïdors de serveis tecnològics.

- Proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i lliurament.

- Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat.

Els encarregats de tractament per a l'execució d'un contracte o prestació d'un servei al Responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.


DRETS DELS USUARIS

L'usuari té dret a:

  • Sol·licitar l'accés a les seves dades personals que s'estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
  • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollits.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
  • Dret a la portabilitat de les dades. L'interessat/interessada té dret a rebre les dades personals si han estat facilitades en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:
  1. El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
  2. El tractament es fa per mitjans automatitzats
  1. Dret a retirar el consentiment prestat.
  2. Dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L'Usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats a l'adreça de correu electrònic: [email protected], acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.


PROCEDÈNCIA DE LES DADES 

Les dades personals han de ser facilitades pel propi interessat de forma absolutament voluntària. La manca d’algunes dades o la no resposta de preguntes que puguin formular-se a la persona interessada en els processos de registre o a través de formularis electrònics, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible de disposar d’aquestes dades de caràcter personal. En aquest cas, el Responsable del Tractament ha d’informar del caràcter obligatori o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

El Responsable assegura la confidencialitat de les seves dades personals i garanteix la seguretat d'aquests, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

INFORMACIÓ FACILITADA PER L’INTERESSAT/INTERESSADA

Els i les menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare i/o tutors legals.

L’interessat/interessada introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries perquè el Responsable atengui la seva petició, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L’interessat/interessada garanteix que les dades personals facilitades al prestador són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquestes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l’interessat/interessada. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del RGPD i en l'article 4 de la LOPDGDD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats de l’interessat/interessada i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 

BRETXES DE SEGURETAT

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc web i Continguts.

La relació entre l'Usuari i el Responsable es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l'aplicació, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.