Protecció de dades personals

Mitjançant aquesta pàgina, el CONSORCI LEADER PIRINEU OCCIDENTAL i ASSOCIACIÓ MARQUES DE PASTOR vol facilitar un accés àgil i ràpid a la política de privacitat relativa als tractaments de dades que duu a terme, així com informar dels drets que assisteixen a les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.


NORMATIVA

- REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades)

RGPD 

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

LOPDGDD 


REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT

El CONSORCI LEADER PIRINEU OCCIDENTAL i ASSOCIACIÓ MARQUES DE PASTOR aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa i disposa del Registre d’Activitats de Tractament (RAT).

Els tractaments que s’hi detallen tenen una estructura d’informació que respon als requeriments de l’article 30 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

RAT – Registre d’Activitats de Tractament 


ACCESSOS DIRECTES A INFORMACIÓ RELATIVA A LES DADES PERSONALS

Política de Privacitat

Política de Cookies